Kushtet e Transportit

  • Dërgimi i produkteve të porositura

11.1 Konsumatori e ka të drejtën e zgjedhjes së mundësisë që produktet e porositura t’i dërgohen drejtpërdrejt në adresën, të cilën e përcakton vetë me rastin e regjistrimit në programin apo platformën e shitësit.

11.2 Dërgimi i produkteve në adresën e konsumatorit eshte i ndare ne 3 zona

Zona 1 – minimumi i porosis 20 euro dergesa eshte  falas

Zona 2 – minimumi i porosis 50 euro dergesa eshte  4.9 euro

Zona 3 – minimumi i porosis 100 euro dergesa eshte 7.9 euro

11.3 Vlera minimale e porosisë (produktet e porositura), pa përfshirë shpenzimet e transportit, është 20 €.

11.4 Transporti i porosisë bëhet në dy mënyra:

  1. Standard transporti Falas vetem ne zonen1
  2. Express transporti paguhet 2.99 € vetem ne zonen 1

11.5 Koha e transportit: 09:00 – 23:00

11.6 Standard transporti bëhet në 8 termine gjatë ditës si në vijim ne Zonen 1

TERMINIKOHA E LIFERIMITKOHA E POROSISË
108:00 – 10:00Një ditë më heret nga 23:30 deri 08:00
210:00 – 12:00Ditet e njejta deri në ora 10:00
312:00 – 14:00Ditet e njejta deri në ora 12:00
414:00 – 16:00Ditet e njejta deri në ora 14:00
516:00 – 18:00Ditet e njejta deri në ora 16:00
618:00 – 20:00Ditet e njejta deri në ora 18:00
720:00 – 22:00Ditet e njejta deri në ora 20:00
822:00 – 24:00Ditet e njejta deri në ora 23:30

11.7 Nëse kërkohet transporti standard, termini për transport caktohet në terminin e radhës pas pagesës. Transporti i porosisë mund të paracaktohet edhe në ditët e tjera pas ditës së porosisë, por jo më vonë se 7 ditë pas pagesës, në terminë kohor (4 sosh), sipas tabelës ku mund të zgjedhen terminet. Përcaktimi i terminit të transportit duhet të bëhet me datë dhe orë, sipas tabelës 11.5.Dërgimi i produkteve sipas paragrafëve të mësipërm vlenë vetëm për territorin e Komunës së Prishtinës, sipas hartës të paraqitur në platformë.

11.8 Dërgimi i produkteve brenda territorit të Kosoves bëhet nga shërbimi i kompanisë.

11.9 Me rastin e dorëzim/pranimit të produkteve të porositura, lëshohet konfirmim i dorëzim/pranimit të produkteve në të cilin shënohet data dhe ora e pranimit të produkteve, si dhe emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit që pranon produktet.

11.10 Një kopje e konfirmimit mbetet për kompaninë dhe një për konsumatorin.

11.11 Në rast se konsumatori ka përzgjedhur kohën e liferimit në afat më të shkurtër sesa plani i liferimit si më lart, “MAXI E-Shop” gëzon të drejtën ta refuzojë porosinë ose në marrëveshje me konsumatorin ta ndryshojë terminin e liferimit të porosisë.

11.12 Malli do t’i liferohet konsumatorit në terminin e përcaktuar vetëm pas konfirmimit të pagesës ose konfirmimit të porosisë përmes telefonit. Megjithatë, “MAXI E-Shop” gëzon të drejtën e refuzimit të porosisë, nëse eventualisht hasë në probleme të ndryshme të moslajmërimit të konsumatorit në telefon apo dyshimeve të natyrave të ndryshme dhe të arsyeshme, që pamundësojnë liferimin e mallit.

11.13 Në rast se konsumatori paraqet të dhëna të pasakta, kompania do të iniciojë procedurë penale në lidhje me mashtrimin dhe procedurë civile – për kompensim të dëmit të shkaktuar.

Get 50% Discount.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?